Anasayfa

Wagner Boya

Wagner Silikonlu Grenli Boya

Mantolama Ürün E- Kataloğu

Mantolama Ürün Katalogu

ISI YALITIM AVANTAJI

Isı Yalıtım Mantolama

Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

We have guests online

Son Yorumlar

RSS
mantolama m2 fiyatı

MANTOLAMA m2 Birim Fiyatları  Dış Cephe Kaplama Mantolama fiyatları
ZORLU KARMA 4CM kalınlığında 16dansite yoğunluğunda gri
Karbonlu  köpük  karbon takviyeli  M2 Fiyatı: 28TL
CAPETECT DALMAÇYALI4CM kalınlığında 16dansite yoğunluğunda
gri köpük gri karbon takviyeli  M2 Fiyatı: 35TL
MARSHALL4CM kalınlığında 16dansite yoğunluğunda gri
köpük gri karbon takviyeli  M2 Fiyatı: 34TL
WEBERMARKEM4CM kalınlığında 16dansite
yoğunluğunda gri köpük gri karbon takviyeli  M2 Fiyatı: 35TL

Capa­tect dal­maç­yalı yalı­tım sis­temi ile kap­la­nan duvar­lar sıcağı geçir­me­diği gibi soğuğu da geçir­me­mek­te­dir. Yani sis­tem mev­cut ortamda ki ısının den­ge­sini her zaman ayar­la­mak­ta­dır. Yüzde 50 ora­nında bir yakıt tasar­rufu ile gelen sis­tem, ona­rım mas­raf­la­rında en tutarı müş­te­ri­le­rine sunar­ken, aynı zamanda çevre dostudur.
Özel labo­ra­tuar çalış­ma­la­rıyla oluş­tu­rul­muş capa­tect dal­maç­yalı, en yük­sek per­for­man­sın sağ­lan­ması için bir­ta­kım uygu­la­ma­lar­dan geçi­ril­miş­tir. Diğer yan­dan mak­si­mum ısı yalı­tımı sağ­lan­ması için de bazı uygu­la­ma­lara tabi tutu­lan ürün, deko­ra­tif­liği de yanına ala­rak tüm müş­te­ri­le­rine hiz­met verme amaçlı en uygun koşul­larda geliştirilmiştir.
  mantolama m2 fiyatları
 İÇ CEPHE VE FUGALI MANTOLAMA FİYATLARI m2 Birim Fiyatları ZORLU GROUP
 İÇ CEPHE MANTOLAMA  M2 Fiyatı:  45TL
 FUGALI MANTOLAMA4CM kalınlığında 20dansite yoğunluğunda köpük  M2 Fiyatı:  55TL

Man­to­lama uygu­la­ma­sı­nın ilk aşa­ması ola­rak, zemine ali­min­yum baş­lan­gıç (su bas­man) pro­fili çakılır.Başlangıç profili’nin ölçüsü, ter­cih edi­len yalı­tım lev­ha­sı­nın kalın­lı­ğına ve uygu­la­na­cak sis­teme göre deği­şik­lik gös­te­rir. Pro­fil­ler duvara özel dübel­leri ile çakı­la­rak tes­pit edi­lir­ler.
Yapış­tırma Harcı : Pro­fil­ler çakıl­dık­tan sonra yalı­tım lev­ha­la­rı­nın arka yüzüne dişli mala ile veya nok­ta­sal yapış­tırma metodu ile özel yapış­tı­rıcı harç sürü­lür. Harç sürül­dük­ten hemen sonra yalı­tım lev­ha­ları duvara şaşırtma metodu ile yerleştirilir.

Isı yalıtımında kullanılan maddeler ısı kayıp ve kazancının azaltımında kulanılan ve ısı geçişine yüksek direnci bulunan özel maddelerdir. Türkiye’de yayın olarak:

Binaların duvarında, döşeme ve çatılarda; taşyünü, EPS, XPS, poliüretan ve ahşapyünü, camyünü

Evlerin penceresinde; kaplamalı yalıtım camları ve yalıtımlı doğramalar,

Borular, vanalar ve hava kanalları gibi tesisat ürünlerinde;  taşyünü, polietilen köpüğü, elastomerik kauçuk köpüğü, poliolefin köpüğü ve camyünü gibi ısı yalıtım maddeleri kullanılabilmektedir..
mantolama m2 birim fiyat listesi

Mantolama paneli için özel geliştirilmiş patentli tasarımı Kaplama Tuğla ve Terra Cotta  görünümü ile üretim aşamasında açılmış gizli dübel yerleri olması, yerine montajı yapıldıktan sonra, ayrıca bir kaplamaya  ihtiyacı olmayan  yeni bir yalıtım sistemidir. Her türlü  yapılarda güvenle kullanılmaktadır. Panellerin önceden hazırlanmış olması sayesinde mükemmel işçiliği ile görsellik ön plana çıkmaktadır. Her mevsim, hızlı işçilikle kolaylıkla uygulanmaktadır.
Avantajları, isobrick ve isocotta  Panel Yalıtım Sistemlerinin ortak özelliği ısı köprülerini tamamen  ortadan kaldırması, % 60'e varan enerji tasarrufu sağlaması, binaların cephelerinde zırh oluşturması ve binaların değerini artırarak, yıllarca bakım, onarım masrafı gerektirmeden kullanılması isobrick ve isocotta panel  sisteminin de avantajlarını oluşturmaktadır.

Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu Sağlar.
isobrick ve isocotta dekoratif görünümlü mantolama panel sistemi farklı duvar tiplerine ve iklim bölgelerine göre farklı kalınlıklarda uygulanmakta , % 60'e varan enerji tasarrufu sağlamaktadır. tüm yapının iskeletini kaplayarak, ısı köprülerini ortadan kaldırması nedeni ile üstün yalıtım performansı sağlamaktadır.
Her Mevsim Uygulanmaktadır.
isobrick ve isocotta dekoratif görünümlü mantolama panel sistemi   dört mevsim, her iklim koşulunda rahatlıkla uygulanmaktadır, önceden hazırlanan panaller sayesinde uygulama pratiktir, işçilik çok hızlı ve kolaydır, sistem  işçiliğinde standart kalite sağlamaktadır. Sistem işçilik maliyetlerini azaltır. Standart ölçülerdeki  hazırlanan panellerin ebadı 1.100 x 600 x 40 mm'dir.
Sistem Hafiftir.
Sistemi oluşturan paneller oldukça hafiftir (5-7 kg/m2)

Bakım Onarım Gerektirmez, Dış Cephelerde Zırh Oluşturur

Dış cephede, özel hazırlanmış kaplma ve üretim kalitesi ile uzun yıllar boyunca bakım ve onarım gerektirmez. Dış sıva ve boya maliyetini ortadan kaldırır, sistem kendini amorti eder.  Sistem taşıyıcı sistemi mantoladığı için betonarme yapının korunmasını sağlar, rutubetin zamanla yapı statiğini engellemesine izin vermez.

mantolama m2 paket fiyatı
Dübel­leme
Dübel­le­meye baş­la­ma­dan önce, yapış­tırma har­cı­nın tam ola­rak kuru­ması bek­len­me­li­dir. Dübel­ler yalı­tım lev­ha­sı­nın üzerine mat­kap ile uygun bir delik açıl­dık­tan sonra çakı­la­rak sabit­leş­ti­ri­lir.
Kenar ve Köşe­ler : Köşe­lerde düz­gün ve sağ­lam bir yüzey elde ede­bil­mek için ali­min­yum köşe pro­fil­leri kul­la­nı­lır. Köşe pro­fil­leri, yalı­tım lev­ha­la­rı­nın üzerine donatı kat­manı oluş­tu­rul­ma­sın­dan önce yer­leş­ti­ri­lir ve üzeri donatı sıvası ile kapa­tı­lır.

DIŞ CEPHE MANTOLAMA M2 BİRİM FİYATLARI
Daha önceki yazı­la­rı­mızda man­to­la­ma­nın bir çok bölü­münü yazmıştık.Bu bölü­mün­dede man­to­lama çeşit­le­rini ve man­to­lama sis­te­mi­nin bile­şen­le­rini yazacağız.Öcelikle man­to­la­mayı hatır­la­ya­lım man­to­lama nedir? Kaba tas­lak ola­rak söy­le­yecek olur­sak, bina­nın dış cep­he­si­nin ısı yalı­tım lev­ha­ları ile bir kabuk gibi kapa­na­rak soğuk ve sıcak dış hava akım­la­rına karşı yalıtmasıdır.Yani yazın içeri sıcak hava akı­mını sok­mu­ya­rak serin tutar. Kışın ise soğuk hava akı­mını dışa­rıda tuta­rak evi­mizi sıcak tutar.Buda ener­ji­den tasar­ruf etme­mize ola­nak sağ­lar. Bun­ları zaten yaz­mış­tık şimdikde başta bah­set­ti­ği­miz konuya dönelim.

Mantolama kalite anlayışı ve teknolojisi ile oluşturulan Mantolama Isı Yalıtım Sistemi, binalarda ısı yalıtım yönetmeliği ve TSE 825’te belirlenen değerlerin sağlanmasında hesaplı ve kesin çözümler üretmektedir. Türkiye'de ısı kaybından doğan enerji açığının fazla olması nedeniyle, binalarda ısı yalıtımının 2000 yılından sonra inşa edilen binalarda değil, tüm binalarda ısı yalıtımı kullanılsa, aynı enerji ile iki misli fazla bina ısıtılabilir, CO2 emisyonu yarı yarıya azalır, Türkiye'nin toplam enerji tüketimi %15 azaltılabilir. Bu, yaklaşık 1.7 milyar dolarlık bir tasarruf potansiyeli anlamına gelmektedir.
Mantolama bu tasarrufa katkıda bulunur. .

TS 825 standardı, binaları bir bütün olarak ele almaktadır. Standartta verilen hesaplama metodunda ısıtılan ortamın sınırları, bu ortamı dış ortamdan ve eğer varsa, ısıtılmayan ortamlardan ayıran duvar, döşeme, çatı, kapı ve pencereden oluşmaktadır.

Yeni yapılan binaların TS 825'te verilen hesaplama metoduna göre birim alan veya birim hacim basına ihtiyaç duydukları ısıtma enerjisi belirlenmektedir. .

Yoğusma veya enerji sınır değerlerinden birisini sağlayamayan tasarımlar standarda uygun olmadığından, yapı ruhsatı alamamaktadır. TS 825'te on görülen veriler ve hesaplama yöntemleri ile binaların ısı ihtiyaç kimlik bilgileri belirlenebilmektedir.

TS 825'e göre binaların hesaplanan ısınma ihtiyaç enerjisinin, standartta belirtilen ve sınırlanan değerlerin aşmaması gerekmektedir. Bu değerlerin sağlanması Mantolama Isı Yalıtım Sistemi ile mümkündür. .

Yüksek ısı yalıtım özelliğine sahip olan Mantolama Isı Yalıtım Sistemi ile %50-55’lere varan yakıt ve enerji tasarrufu sağlanır.

Man­to­lama Çeşitleri

Man­to­lama Sis­tem­leri kul­la­nı­lan ısı yalı­tımı lev­ha­sına göre çeşit­li­lik gös­te­riri. Örne­ğin köpük tipi lev­ha­lar ile yapı­lan sis­tem­ler veya elyaf tipi lev­ha­lar ile yapı­lan sis­tem­ler gibi. Bizde en yay­gın olan ısı yalı­tım lev­ha­la­rını siz­ler için lis­te­le­dik, bun­lara bakalım.

1. EPS : Gen­leş­ti­ril­miş polist­ren esaslı ısı yalı­tımı lev­hası
2. XPS : Ekst­rüz­yon sis­temi ile imal edil­miş polist­ren ısı yalı­tımı lev­hası
3. Taş yünü : Yük­sek sıcak­lıkta elde edil­miş elyaf­lar­dan olu­şan ısı yalı­tımı levhası

Mantolama binaların dış cepheleri için uygulanan bir ısı yalıtım sistemine verilen isimdir. Dış cephe yalıtımı için ülkemizde son yıllarda uygulanmaya başlanan Mantolama işlemi Avrupa ülkelerinde standartlarla tescillenmiş ve enerji tasarrufu amaçlı olarak uzun yıllardır kullanılmaktadır. Türkiye’ye bu denli geç gelmesinin nedeni ise, enerji ihraç eden bir ülke iken enerji ithal eden bir ülke konumuna gelmiş olmamız. Dünyada enerji kaynaklarının hızla tükendiğini göz önünde bulundurduğumuz takdirde ısı tasarrufu adına binalarımıza gerekli yalıtımı yapmak yararımıza olacaktır.
Binalarımızda ısınmak ve serinlemek amacıyla kullandığımız kalorifer, kombi, klima ve buna benzer cihazların kullandıkları enerji, mantolama uygulaması ile yüzde 50 oranında azalabilmektedir. Şayet binaların çatı ve temeli için de ısı yalıtımı sistemi yapılmış ise bu oran yüzde 60′lara kadar çıkabilmektedir. Bu kadar büyük bir enerji tasarrufu yalnızca kendimiz için değil ülke ekonomisi için de büyük rahatlamalar sağlayacaktır. Yapılarda en önemli ısı kaybı genellikle kiriş ve kolonlarda olmaktadır. Binaların dış cepheleri ve bina duvarlarının tamamını kaplamadıktan sonra mantolama sisteminden pek fazla bir verim alınamaz. Mantolama sisteminin en önemli özelliği hiçbir aralık kalmayacak şekilde binanın dışarıdan ısı yalıtım levhaları ile tamamen kaplanmasıdır.
Mantolama sistemi uygulanırken, kirişler, kolonlar, pencere merkezleri, duvarlar, çıkma altları dahil olmak üzere bir bütün olarak düşünülüp uygulamaya geçilmelidir.

Dis cephe mantolama sistemi Blue’safe Mavi Kale,Turkiye’nin yalitim konusundaki lider firmalarindan Mardav, XPs malzemelerinin mucidi ve dunya sektor lideri Dow Chemical ile yapi kimyasallari ve cephe kaplamalari konusundaki lider firmalardan Kalekim�??in isi yalitim sektorune hizmet etmek amaciyla yaptiklari cozum ortakligi sonucunda dogdu.

Gercek bir dis cephe mantolama sistemi yapilarda isi yalitimin yani sira binanin omrunun uzamasina yardimci olurken yapilarin estetik bir gorunum almasini sagliyor. Bu nedenle mantolama sistemleri, gunumuzde cagdas yapilarin vazgecilmez unsurlarindan birisi haline geldi.

 

Mantolama Ustası Dış Cephe Mantolama Uygulama Fiyatları

Günümüzde mantolama, çok uzun yıllara dayanan bir sistem değildir. Mantolama daha çok genleştirilmiş polistrenlerden meydana getirilmiştir.
Yapılarda mantolama, cephelerde tercih edilen ve ısı yalıtımı sağlamak amacıyla kullanılan bir sistemdir.

Mantolama, yapılarda kullanımı yoğunluğu ve ısı köprülerinin en az indirilerek yapılmasına özen gösterilmelidir.

 

Yapıların iç ve dış etkenlerden iyi korunması korunması ancak standartlara uygun yalıtım yapılarak sağlanabilir.
Yalıtım sistemlerinin esas amacı; yapının taşıyıcı ve koruyucu sistemlerinin dış etkenlerden koruyarak; daha güvenli koruma sağlamasıdır.

Yalıtımın en büyük etkeni dünya üzerindeki enerji tüketimlerini en aza indirgenmesini sağlamak ve dünyanın jeolojik dengesinin korunmasına büyük katkıyı sunmaktadır.


Enerji kaynaklarının hızla tükenmesiyle başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm ülkelerin enerji ihtiyaçlarını kontrol altına alma ve enerjiyi etkin kullanma yöntemleri geliştirilmiştir.


Ükemizde de; başta sanayi ve konut olmak üzere enerji tüketimi hızla artmaktadır. Yapılarda enerjinin büyük bir kısmı da ısıtma ve soğutma amaçlı olarak tüketilmektedir. Söz konusu bu enerjinin etkin kullanıması ısı yalıtımı ile mümkün olabilir. 

Sağlıklı yaşam daha olanaklı hale gelebilmesi için, tüketicilerin yakıtlarının en aza indirmesi gerekirken yalıtımın en büyük etkisi buara ortaya çıkmaktadır. sağlıklı yaşam için yapılarınızın tüm ısı kaçaklarını kapatılması gerekmektedir.

Yapılarda öncelik olarak ısı kaçaklarının oluştuğu genel alanlar dış cephe, çatı, pencere gibi alanlar öncelik olarak bilinmektedir.


Yapıların ısı kaçaklarının en aza indirilmesine kısaca ısı yalıtımı denir.

Isı yaltımı binanın iç ortam ile dış ortamını birbirinden ayıran bütün kesitlerinde sürekli olarak, standartlara uygun doğru detay ve malzemeler ile yapılmalıdır. Detayın ihtiyacına yönelik uygun malzemeler TS825 " Binalarda Isı yalıtım Kuralları Standardı" na uygun şekilde tasarlanarak uygulanmalıdır.

Bir uzmanlık dalı olan yalıtımın ana unsurları "doğru detay", " nitelikli malzeme" ve " sağlıklı uygulama" şeklindedir.

Isı Yalıtımında Uyulması Gereken Temel Prensipler;

 

Yalıtım sürekli olmalıdır.
Yalıtım kalınlığı TS825’e göre belirlemelidir.
Yoğuşma Analizi TS825’e göre yapılmalıdır.
Isı Köprülerine karşı önlem alınmalıdır.

 

Dış Cephe Mantolama Mantolama fiyatları Mantolama malzemeleri birim fiyatları istenen
özelliklere göre fiyat farklılığı gösterir. Fiyatlar konusunda detaylı bilgi almak için bize ulaşın Mantolama Evinizde ısı Yalıtım Sağlar Ve % 60 ye Varan Yakıt Tasarrufu Elde Edebilirsiniz Mantolama Cephenize Uygun Mantolama Malzemeleri,
Mantolama için çok çeşitli Teknik Verilere uygun olan ve olmayan çok çeşitli ürünleri bulmanız mümkün. Isı yalıtımından maksimum derecede fayda sağlamak için ürün kalitesi teknik değerleri üstün malzemelere ek olarak Uygulama ' nın da hassas yapılması gerekmektedir. Ürün ve uygulama ' nın birleşmesi sonucunda Isı yalıtımı tam performans ile çalışacak size konforlu ve sağlıklı bir mekan oluşturacaktır.
Mantolama Bilgilendirme Uygulama Web Sitemize Hoşgeldiniz. Mantolama Hakkında Bilmek İstedikleriniz Uygulama Detayları Sunulmuştur. 4 cm Karbonlu eps ile mantolama metre kare fiyatı

mantolama Mantolama

ısı yalıtım mantolama Isı Yalıtım

fugalı mantolama Fugalı Mantolama

Mantolama Dış Cephe

ısı yalıtım mantolama

fugalı mantolama

Mantolama
Dış Cephe Mantolama
Mantolama Fiyatları

Isı Yalıtım
Isı Yalıtım Mantolama
Dış Cephe Isı Yalıtım

Fugalı Mantolama
Fugalı M.Fiyatları
Fugalı M. Modelleri

sove fiyatları Söve Uygulamaları

alucobond Alucobond

kompozit panel Kompozit Cephe

söve fiyatları

Alucobond Kompozit Panel

Mantolama Dış Cephe

Söve Uygulamaları
Söve Modelleri
Kat Silme

Alucond
Alucobond Modelleri
Alucobond Fiyatları

Kompozit Panel
Kompozit Fiyatları
Kompozit Modelleri

mantolama icon Granit Cephe Sis.

silikon cephe Silikon Cephe

ic cephe mantolama İç.Cep.Mantolama

granit cephe kaplama

silikon cephe

iç cephe mantolama

Granit Cephe
Granit Cephe Kaplama
Granit Modelleri

Silikon Cephe Kaplama
Silikon Cephe Sistem
Silikon Cephe Giydirme

İç Cephe Mantolama
İç Cephe Boyası
İç Cephe Yalıtım

Mantolama her ne kadar basit bir uygulama gibi gözükse de kendi içerisinde pek çok detaya ve uygulama tekniklerine dayalı bir sisteme sahiptir.Sadece iyi malzeme veya iyi usta doğru bir uygulama için yeterli değildir. Mantolama doğru malzemenin doğru ustayla doğru bir şekilde uygulanması halinde iyi bir sonuç verecektir.Burdanda anlaşılacağı gibi sadece iyi malzeme almanız binanızda istediğiniz sonuca ulaşmanıza yetmeyecektir. İşte burada devreye tecrübe ve deneyim girmektedir. Mantolama sistemleri hakkında bazı önemli detayları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Mantolama sistemleri binalarda kullanılan detaylara bağlı olarak %50'ye varan ısı tasarrufu sağlamaktadır. Tabiki bu sadece oran bazında elde edilmiş bir sonuç değildir. Yıllardır çalıştığımız müşterilerimizden bire bir olarak aldığımız direk sonuçlarla da test ettiğimiz bir orandır.Mantolama Dış Cephelerde ısı Yalıtım Sağlar. Mantolama adı verilen Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri uzun yıllar öncesinden Avrupa ülkelerinde standartlarla çerçevelenmiş ve enerji tasarrufu amaçlı kullanılmaya başlanmıştır.Fakat Ülkemize maalesef gecikmeli bir şekilde gelen ısı yatlım sistemidir. Mantolama Binanızın ömrünü sabitlmekle birlikte Korozyon, nem, ve ısı kaçaklarını önleyici bir etkiside vardır. Mantolamanın en önemli etkisi yapılarınız ömrünü sabitlemesidir..
Mantolama Cephe Kaplama Sistemleri
Manto Taşyünü ile doğru malzeme ve bileşenlerinin seçimini takiben, doğru uygulanmış mantolama sisteminin bir diğer önemli özelliği; bina ve dış ortam arasında oluşturduğu yalıtım ile yalnızca ısı değil, ses ve yangın yalıtımı da sağlıyor olması. Bunun yanı sıra, dış cepheyi koruduğu için, binanın daha geç yaşlanmasını sağlıyor, dolayısıyla enerji ve bakım giderlerini önemli ölçüde azaltıyor. Binalarda ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılan kombi, kalorifer, klima ve benzeri cihazların sarf ettiği enerjiden mantolama uygulaması ile büyük oranda tasarruf edilebiliyor. Mantolama ile binalarda hem yaz hem de kış aylarında faturaya yansıyan ısıtma ve soğutma giderleri en az %60 oranında azalıyor. Binalara yaptırılan mantolama, sıcak bir kış geçirerek, yakıt giderlerinin düşürülmesini sağlıyor. Ayrıca rutubetin oluşturduğu küf, bakteri ve kötü kokuların oluşmasını da engelliyor. Mantolama yapılan binalarda azalan yakıt tüketimi aynı zamanda hava kirliliğinin önlenmesine de destek oluyor.
İzocam Yalıtım Levhaları Manto Taşyünü, Manto İzopor, Manto İzopor Plus ve Manto Foamboard olarak üretiliyor. Manto Taşyünü ısı, ses ve yangın yalıtımında, Manto İzopor, Manto İzopor Plus ve Manto Foamboard ise ısı yalıtımı amaçlı kullanılıyor. Dış Cephe Mantolama Kaplama Sistemleri Poliüratan Mantolama Mantolama nasıl yapılır
Kaplama Malzemeleri Taşyünü : Isı yalıtımı ve ses yalıtımı amacı ile kullanılan taşyünü, diğer yalıtım levhalarına kıyasla daha yüksek bir yoğunluğa sahiptir. Doğal yapısı nedeni ile yangın sınıfı A (Yanmaz) olan taşyünü 0,040 W/mK ısı iletkenlik değerine sahiptir.MantolamaDıştan ısı yalıtımı uygulamasına verilin isim. Binaların duvar, kolon, kiriş mantolama ve tavan yüzeylerinde dışarıdan, sonradan yapıştırılarak yeşil defter ve dübellenerek akrilik reçine katkılı, çimento bazlı hazır sıvalar uygulanarak kullanılmaktadır. mantolama fiyatları cephe kaplama
Mantolama çeşitleri nelerdir ?
Mantolama Sistemleri kullanılan ısı yalıtımı levhasına göre çeşitlilik arzeder. Örneğin köpük tipi levhalar ile yapılan sistemler veya elyaf tipi levhalar ile yapılan sistemler gibi. En yaygın olarak kullanılan ısı yalıtımı levhalarını kısaca listelemek gerekir ise ;
EPS yani genleştirilmiş polistren esaslı ısı yalıtımı levhası
XPS yani ekstrüzyon sistemi ile imal edilmiş polistren ısı yalıtımı levhası
Taş yünü yüksek sıcaklıkta elde edilmiş elyaflardan oluşan ısı yalıtımı levhası
Köpük sistem mantolama ürünlerinde ısı yalıtım malzemesi olarak EPS veya XPS kullanılmaktadır. Tektalan sistem ve Heraklith sisteme göre daha ekonomik bir sistemdir. titiz incelemeler neticesinde en kaliteli ve birbiri ile uyum sağlayan komponentler köpük sistem içerisinde biraraya getirilmiştir. Ünar Yapı tecrübesi ile güvenle uygulanacaktır. Çok uzun yıllar boyunca verim alabileceğiniz mantolanmış bir cephe sistemine sahip olabilirsiniz.
mantolama nasıl yapılır
Özellikle bina cephelerinde yapılan ısı yalıtım uygulamaları birkaç alternatifli olarak tüketici beğenisine sunulmaktadır. Firmamız yüksek mekanik mukavemet gerektiği durumlar için kalın sıvalı sağlam cephe sistemlerini sağlarken ince sıvalı sistemler de kullanılan yalıtım malzemesi çeşitliliği ile hem uygulamalı hem malzeme tedariki şeklinde verilmektedir. Ayrıca binanın dış cephesinden uygulamanın mümkün olmadığı durumlar için de içerden ısı yalıtımı yapılmasını sağlayan çözümler de mevcuttur.
Günümüzde mantolama, çok uzun yıllara dayanan bir sistem değildir. Mantolama daha çok genleştirilmiş polistrenlerden meydana getirilmiştir.
Yapılarda mantolama, cephelerde tercih edilen ve ısı yalıtımı sağlamak amacıyla kullanılan bir sistemdir.
mantolama yapımı
Mantolama, yapılarda kullanımı yoğunluğu ve ısı köprülerinin en az indirilerek yapılmasına özen gösterilmelidir.Yapıların iç ve dış etkenlerden iyi korunması korunması ancak standartlara uygun yalıtım yapılarak sağlanabilir.
Yalıtım sistemlerinin esas amacı; yapının taşıyıcı ve koruyucu sistemlerinin dış etkenlerden koruyarak; daha güvenli koruma sağlamasıdır.
Dış cephede estetik çözüm arayan mimarların beklentilerine karşılık veren yalıpan malzemesi cephede ahşap görünümü elde etmemizi sağlamaktadır. Ahşap görünümlü yalıpan malzemesi küflenme, paslanma, yanma, çatlama, kırılma gibi etkenlere karşı korumalıdır.
Bu çözümde kullanılan bileşenler doğru nitelikte seçilmiş Extrüde polistren ısı yalıtım
levhaları, levhaların yüzeye ankrajlanmasını sağlayan özel dübeller, yine levhaların yüzeye yapışmasını sağlayıcı özel yapıştırma harcı ve ısı yalıtımına özel sıva harcı, sıva aderansını arttıran sıva filesi, boşluklarda kullanılmak üzere tasarlanmış alüminyum profillerden oluşmaktadır.
Isı yalıtım levhaları, arka yüzeyi pürüzlendirilmiş ve oluklu/delikli, ön yüzeyi sıva uygulamaları için geliştirilmiş özel pürüzlü, bünyesine su almayan, boyutsal stabilitesi mükemmel, yayıncılık testleri yapılmış, B1 sınıfı zor alev alabilen Extrüde polistren ısı yalıtım malzemeleridir.
Yapıştırma harçları, çok iyi yapıştırma niteliği olan sıcağa ve dona karşı dayanıklı,
su ile karıştırılarak hazırlanan malzemedir.
Sıva harçları, sentetik katkılarla kalitesi arttırılmış, uzun düzeltilebilme süresi olan, yağmur darbelerine, sıcağa ve dona karşı dayanıklı, su ile karıştırılarak hazırlanan malzemedir.
Sıva filesi, min. 145 gr/m2 ağırlığında alkalilere ve kimyasallara dayanıklı cam elyafı malzemedir.
Dübel, ısı yalıtım levhalarının cephe yüzeyine tesbitini yapmak için kullanılan 9 ve 11 cm boyunda çivili bağlantı elemanıdır.
Köşe profili, bina köşeleri ve pencere köşelerini koruma amaçlı kullanılan yüzeyleri delikli alüminyum köşebentlerdir

Söve Kaplama

Söve ürünü binanızın estetik görünümünü de artırdığı için binanıza değer katacaktır. Söve binalarınıza estetik bir güzellik sunmanın yanı sıra ısı, ses gibi dış etkenlere karşı yüksek dayanımlı bir izolasyon malzemesidir. Söve firmaları tarafından Pencere etraflarında sövelerin altına veya mermerin altına denizlik uygulaması yapılabilir veya sövelerin üst kısmına taç uygulaması yapılabilir. Özellikle pencere etraflarında kullanılan söveler zeminden daha yüksek bir boyut verirler.

 

www.soveizmir.net

 

Mantolama İndirim

Mantolama
Web Sayfamızdan Gelen Her Müşteriye
Mantolama %10 İndirim
İndirim Kodu : Mantolamatk

MANTOLAMA ŞOK KAMPANYA

Şok Kampanya Mantolama
DIŞ CEPHE MANTOLAMADA
BÖYLE KAMPANYA DUYULMADI
GÖRÜLMEDİ!
MALZEME + İŞÇİLİK DAHİL
32 TL + KDV 'İLE
ÜSTELİK GRİ KARBON TAKVİYELİ
3 CM 16 DANSİTE YOĞUNLUĞUNDA
İZMİR MANTOLAMA'DA
DOĞRU  KARARI VERDİ
5 YIL MALZEME + 3 YIL İŞÇİLİK
GARANTİSİ

SATIŞ & UYGULAMA TEMSİLCİMİZE

Mavi Kale Dow

Mavi Kale Mantolama

Binalarda Mantolama

Dış Cephe Mantolama Capatect

Mantolama Garanti

5 yıl mantolama işçilik garantisi

MANTOLAMA

 

izoder

neden mantolama yaptırmalı

 


capatect dalmaçyalı

enerji kimlik belgesi

mantolama kredisi

mantolama zorunluluğu

dalmaçyalı mantolama

I Love Google

I Love Google!